Изготвяне на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК

100.00 лв.

Попълване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходими данни. В полето Бележки към поръчката, следва да предоставите информация за страните и останалите подробности около задължението – размер, основание, изискуемост. Може да ни ги изпратите и на имейл [email protected].

При подаване на заявление по чл. 417 следва да ни изпратите и документа, от който произлиза вземането. В кратък срок ще изготвим заявлението ще го изпратим по удобен за Вас начин.

Доверете ни се!

Заявление за издаване на заповед за изпълнение

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление за заповед за изпълнение и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си по опростен ред поради неговата безспорност.

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска да бъдат издадени заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК.

При безспорни вземания заповед за изпълнение и изпълнителен лист могат да бъдат издадени в много кратък срок.

Освен бързината на производството друго предимство са ниските държавни такси - 2 % от претендираната сума, докато държавната такса по гражданско дело е 4 % от материалния интерес.

При подаване на заявление за заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК не се изисква прилагането на доказателства. Заповедта се издава изцяло на база твърденията на заявителя.

Регламентираното в ГПК заповедно производство условно се разделя на две различни заповедни производства: по чл. 410 и по чл. 418 ГПК вр. с чл. 417 ГПК.

Заповедното производство е приложимо за определени вземания:

  • вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;
  • за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд.

Ще Ви уведомим и каква е дължимата държавната такса към съда / 2 % от претендираната сума, но не по-малко от 25 лв./

Не предлагаме процесуално представителство пред съда, но ще изготвим всички необходими документи, ще Ви изпратим подробни указания за процедурата и ще бъде с Вас през цялото време на производството.

Защитаваме правата Ви!