Молба за издаване на изпълнителен лист от съда

100.00 лв.

Вече имате издадено съдебно решение или заповед за изпълнение, но ви е необходимо издаване на изпълнителен лист. На правилното място сте. Ние ще изготвим молбата и приложенията до съда за издаване на изпълнителен лист.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходими данни. За да подготвим молбата до съда е необходимо да ни изпратите документа, въз основа на който следва да бъде издаден изпълнителният лист /влязло в сила съдебно решениe, спогодба и др./ по имейл [email protected]

В кратък срок ще изготвим молбата и ще я изпратим по удобен за Вас начин.

Доверете ни се!

Издаване на изпълнителен лист:

Издаване на изпълнителен лист става въз основа на подлежащ на изпълнение съдебен акт (напр. влязло в сила съдебно решение; заповед за изпълнение; спогодба и др.) или по изключение на несъдебно изпълнително основание.

Изпълнителният лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./. Освен това задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.

Издава се от съдът, който е разглеждал делото като първа инстанция. За тази цел следва да се подаде писмена молба адресирана до него.

Производството по издаване на изпълнителния лист е едностранно. Развива се без участието на длъжника, на когото не следва да се връчва препис от молбата. Съдът се произнася в закрито заседание с определение.

Длъжникът узнава за издадения срещу него изпълнителен лист едва след като въз основа на последния вече е образувано изпълнително производство, в което е поканен да изпълни доброволно задължението си.

За издаване на изпълнителен лист се дължи държавна такса в размер на 5 лв. Таксата следва да бъде заплатена по сметка на съда, който е компетентен да издаде изпълнителния лист.

Не предлагаме процесуално представителство пред съда, но ще подготвим и изпратим Вашата молба, ще Ви дадем точни указания и ще бъдем на разположение през цялата процедура до издаване на изпълнителния лист.

Защитаваме правата Ви!