СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Какво включва услугата ни:

1. Преди да бъдат предприети съдебни действия, екипът на Advocatus.bg ще направи всичко възможно за извънсъдебно уреждане на въпросите, свързани със събирането на дълга – контакт с длъжника, изпращане на покана за доброволно изпълнение, запознаване на длъжника с последиците от неизпълнение на задължението.

2. Проучване на имущественото състояние на длъжника и възможностите за своевременно плащане на задължението.

3. Ако извънсъдебните способи не доведат до събиране на задължението, преминаваме към подаване на Заявление за издаване на заповед за изпълнение/заповед за незабавно изпълнение. При възражение от страна на длъжника се подава установителен иск за претендираното вземане.

4. След влизане в сила на заповедта, съдът следва да издаде изпълнителен лист, а при заповедта за незабавно изпълнение, съдът издава изпълнителният лист, заедно със заповедта.

5. Ако разполагате с друг подлежащ на изпълнение съдебен акт (напр. влязло в сила съдебно решение; спогодба и др.) ще съдействаме за подаване на молба до съда за издаване на изпълнителен лист.

6. Образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител – ЧСИ/ДСИ. Екипът на Advocatus.bg има партньори съдебни изпълнители в цялата страна.

7. Действия на ЧСИ/ДСИ: налагане на обезпечителни мерки – запор/възбрана, както и извършване на изпълнителни действия – опис, публична продан, възлагане за събиране, въвод и др.

8. Превеждане на събраните суми по сметка на взискателя/кредитора и приключване на изпълнителното производство.

Не предлагаме процесуално представителство пред съда и съдебния изпълнител, но ще подготвим всички необходими документи от Ваше име и ще Ви дадем подробни указания за процедурата. Ще сме до Вас през цялото време до събиране на задължението.

Цената на услугата е по договаряне, но винаги съобразена с нуждите Ви!

Доверете ни се!

Пишете ни! Защитаваме права Ви!

3 + 12 =