0

Предстои ми да продам земеделска земя от около 16 дка ид. ч. в района на село Доброселец, Тополовградска община. Общо сме 8 наследника, като аз искам да продам своя дял на един от наследниците – мой братовчед. Той иска плащането да се осъществи на вноски от около 1000 лв. на месец, в продължение на 10 месеца. Въпросът ми е: възможно ли е да се състави предварителен договор, в който да се упомене, че купувачът се задължава да превежда в продължение на 10 месеца и тогава продавачът да подпише нотариалния акт за прехвърляне на собственост на своята част („нотариален акт с условие“ – но условието е предварително превеждане на парите от купувача)? Продължаваме с евентуалните клаузи по сключения предварителен договор: 1) Ако вноската не се изплати най-късно в 7-дневен срок от падежните дати на плащане по вина на купувача, то продавачът се счита освободен от задължение по договора. Той се приключва и купувачът няма право да има претенции за внесени до момента суми. 2) При внезапна смърт в рамките на този 10-месечен период: а) на продавача – земите стават собственост на купувача, който се задължава да направи разходи за погребение на продавача. б) на купувача – сумите по договора продължават да се изплащат от наследник(наследници) или упълномощено лице, и след приключване на 10-месечния срок собствеността се прехвърля на наследника (наследниците) на купувача.

Въпрос с отговори