0

Съгласно НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 и издадена от Директора Заповед на това основание, „Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под
14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и
определени като близки контактни:
o Ученици от същата паралелка –

…………….

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене
на защитна маска за лице.
o Други ученици,……………….
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода….“

Аз съм контактувала със заразен ученик всеки ден в продължение на час преди излизане на положителния му резултат, въпреки че съм била със шлем, съгласно Заповедта. Може ли да ме накаже Директорът за това, че съм карантинирана  и съм в отпуск по болест по този повод- за нарушение на трудовата дисциплина?

Благодаря!

Въпрос с отговори